Kashim

Kashim Mushroom Transitional Tasselled Rug
Kashim Mushroom Transitional Tasselled Rug
From $169
View
Kashim Rust Transitional Tasselled Rug
Kashim Rust Transitional Tasselled Rug
From $169
View
Kashim Hazelnut Transitional Tasselled Rug
Kashim Hazelnut Transitional Tasselled Rug
From $169
View
Kashim Ivory Transitional Tasselled Rug
Kashim Ivory Transitional Tasselled Rug
From $169
View